Όροι χρήσης

Τα δεδομένα σας τηρούνται σε ασφαλή server του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου.
Αν επιθυμείτε να εξαιρεθείτε από τη διαδικασία ηλεκτρονικής παραλαβής των εγγράφων σας και να τα παραλαμβάνετε αυτοπροσώπως από την υπηρεσία μας, παρακαλώ επισκεφθείτε τα γραφεία της Διεύθυνσης για να καταθέσετε την αντίστοιχη αίτηση.